Produktnummer:
124406

Bodysafe

500 ml spray, Corrostabil
99,90
99,90
99.90
99.90
9990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Universal spray for bilens understell, karosseri med mer. Sprayen er dryppfri, og kan sprøytes på eller pensles på.
Innhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE INTERNATIONAL AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk