Produktnummer:
124707
Turtle

Dekk klister

400 ml spray, Turtle wax
89,90
89,90
89.90
89.90
8990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Turtle Snow Grip er en spray som du sprayer på dekkene for å øke dekkenes gripeevne på glatt føre. Gir sikrere veigrep og bedre framkommelighet på snø og is.
Innhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE INTERNATIONAL AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Tekniske detaljer
Volum (ml)
400 ml
Lagerstatus i butikk