Ambi Pur
Produktnummer:
196825

Wc blokk

55 ml Lavender & Rosemary
20,00
20,00
20.00
20.00
20,-
Ikke på nettlager
Dette produktet er foreløpig utgått fra hovedlager.
Produktinformasjon
Avansert og effektiv wc-blokk med ulike variasjoner på lukten den etterlater seg. WC-blokken rengjør toalettet, farger vannet, forhindrer kalkoppbygning, gir god duft, desinfiserer og forhindrer misfarging. Blokkene fra Ambi Pur kommer nå med ny teknologi som nøytraliserer dårlig lukt. I tillegg er produktet vegan verifisert, ikke testet på dyr og har ikke ingredienser av animalsk opprinnelser. Kun naturlig eteriske oljer som gir renere kummer.
Næringsinnhold
Ingredienser Tetrahydrolinalool, linalool, 3,7-dimethyloctan-3-ol, Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one, parfyme
Informasjonen er levert av DEMASO AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H226 Brannfarlig væske og damp.
H301+H311+H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk