RUTINE FOR EKSTERN VARSLING I EUROPRISFORMÅL MED RUTINEN

FORMÅL MED RUTINEN

Formålet med denne rutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i bedriften kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette, ønsker bedriften å legge til rette for at alle interessenter (kunder, leverandører etc) skal kunne varsle om slike forhold, også på en anonym måte.

HVA KAN DET VARSLES OM?

Det kan varsles om alle typer kritikkverdige forhold som for eksempel:

 • Straffbare forhold
 • Brudd på lovregulerte forpliktelser
 • Brudd på virksomhetens retningslinjer
 • Brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

HVEM SKAL DET VARSLES TIL?

Enhver kan varsle internt i Europris ved å sende en mail til varsling@europris.no.

Du kan i tillegg varsle via ekstern varslingstjeneste, driftet av BDO AS. Dette kan gjøres via:

 1. https://u.bdo.no/europrisNO (english: https://u.bdo.no/europrisEN)
 2. ved e-post til integrity@bdo.no, eller
 3. brev til

  BDO AS v/ Compliance og gransking
  Postboks 1704 Vika
  0121 Oslo

  NB: Mer e-post eller konvolutt «Varsel»

I tillegg har man alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

HVORDAN SKAL DET VARSLES?

Varslingen kan skje skriftlig eller muntlig, pr. telefon, e-post, i brev eller via elektronisk varslingsskjema. Det er utarbeidet et webskjema for varsling som enhver bruke:

https://u.bdo.no/europrisNO (english: https://u.bdo.no/europrisEN)

Bedriften ønsker å oppfordre til at den som varsler tilkjennegir hvem vedkommende er. Dette gjør det enklere å følge opp et varsel og holde varsleren informert om hva som gjøres i saken.

Dersom varsler ikke ønsker å stå frem med navn er det bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt.

RUTINE FOR EKSTERN VARSLING I EUROPRIS

ANSVAR FOR DEN SOM MOTTAR VARSEL

Den som mottar varsel om kritikkverdige forhold skal gi tilbakemelding til den som varsler om hva som gjøres med forholdet.

Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet.

Der varselet gis muntlig har den som mottar varselet ansvar for å få registrert varselet skriftlig.

Dersom du ønsker mer utfyllende informasjon kan du lese varslingsplakaten til Europris.

For ansatte er det egne rutiner for arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Disse rutinene finnes i personalhåndbok/HMS-håndbok.