Slik møter Europris Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens mål er å fremme virksomheters respekt av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine forretningsforbindelser og leverandørkjeder. En viktig del av loven er å gi offentligheten tilgang til informasjon om disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem.

Sammen med andre tiltak skal Åpenhetsloven bidra til at Norge oppfyller FNs bærekraftsmål nr. 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 12, ansvarlig bruk og produksjon.

Aktsomhetsvurderinger

Loven forplikter virksomheter til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Det innebærer kartlegging av mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, knyttet til produksjon og leverandørkjeder. Virksomhetene skal iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere funn.

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Europris?

Europris har mange leverandører og underleverandører over hele verden, og jobber systematisk med å forbedre arbeids- og miljøforhold i alle leverandørkjeder. Dette gjøres i samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere.

Europris har utarbeidet retningslinjer for etisk handel

For å tydeliggjøre hva som forventes av leverandørene har Europris utarbeidet retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) både på engelsk og kinesisk, som krever at alle leverandører forplikter seg til å produsere i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for:

 

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsforhold
  • Miljø
  • Antikorrupsjon

 

Europris overvåker sine leverandører gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

Europris er medlem av Etisk Handel Norge og Amfori BSCI

Etisk Handel Norge

Europris er medlem av Etisk Handel Norge, som er en pådriver og ressurssenter for å sikre etisk handel. Den årlige redegjørelsen Europris lager i tråd med Etisk Handel Norge sine krav til rapportering, er vårt svar på åpenhetsloven. Denne beskriver våre aktsomhetsvurderinger og vårt arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig, via Etisk Handel Norge og oss.

Amfori BSCI

Amfori BSCI er en stor internasjonal og velrenommert organisasjon, som følger opp at fabrikker og bedrifter overholder krav knyttet til arbeidsforhold, lønns-diskriminering, barne- og tvangsarbeid, korrupsjon, miljøhensyn etc. Europris er medlem av Amfori BSCI og følger opp sine leverandører gjennom et eget innkjøpskontor i Shanghai.

Medlemskapet i Amfori BSCI fører til at resultatene fra overvåkingsaktiviteter og revisjoner deles mellom medlemmene, for å sikre høy kvalitet på bærekraftsarbeidet for innkjøpere og leverandører. Gjennom Amfori BSCI har vi tilgang til en rekke revisjonsverktøy for å håndtere risiko og effektivt overvåke leverandørkjeden.

Europris sine retningslinjer for ansatte i konsernet

Europris har en egen Corporate Governance Manual som inneholder retningslinjer for etisk handel og antikorrupsjon for alle ansatte i konsernet. Retningslinjene er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den beskriver hovedprinsippene for hvordan Europris skal håndtere menneske- og arbeidstakerrettighetene som er relevant for den daglige driften. Europris reviderer manualen årlig og den godkjennes av konsernstyret.

Europris svarer på kravene i Åpenhetsloven gjennom rapporten fra Etisk Handel.

Les hele rapporten nedenfor